Skip to content

Almere Principle - Mensen Maken De Stad

Almere Principle 7: Mensen Maken de Stad

Almere Principles
Almere Principles

Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid. 

‘Burgers met kennis van zaken vormen de beste garantie voor  rentmeesterschap’, stelt het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. De duurzaamheidbeweging is mede ontstaan als onderdeel van een speurtocht naar economische en sociale rechtvaardigheid, en ook in de definitie die de commissie Brundtland hanteert voor duurzame ontwikkeling – ‘een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen’ – ligt de nadruk op de sociale dimensie. In een duurzame gemeenschap heeft iedereen zeggenschap over en betrokkenheid bij het vormgeven aan de toekomst. Alleen als hieraan wordt voldaan kunnen we werkelijke ecologische en economische duurzaamheid bereiken.' (WILLIAM MCDONOUGH + PARTNERS )

Almere vindt dat burgers veel meer invloed moeten hebben op de ontwikkeling van de stad. Mensen ‘maken’ de stad, in ruimtelijke en sociale zin, ieder afzonderlijk maar vooral ook gezamenlijk, en ze moeten principieel de ruimte krijgen om dat naar eigen inzicht te doen. Sleutelbegrippen zijn individuele vrijheid, emancipatie en sociale samenhang, zelfverwerkelijking, zelforganisatie en zelfregulering. Er moet veel meer ruimte komen voor burgerinitiatief in de woningbouw en in het ruimtelijk en sociaal functioneren van buurten en wijken. Door verantwoordelijkheid en cohesie te koesteren wordt de gemeenschap versterkt. Almere is daarmee aantrekkelijk als ‘emancipatiemachine’ voor nieuwkomers van buiten, maar ook voor degenen die er al wonen en er willen blijven. 

a) Planning Almere moet hiervoor andere vormen van planning ontwikkelen: welbewust en krachtig op de hoofdlijnen van het sociaal en ruimtelijk raamwerk, en terughoudend en royaal daarbinnen. De eerste concrete uitingen zijn het grootschalige programma voor particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, ‘ik bouw mijn huis in Almere’, het stimuleren van nieuwe vormen van ‘medeopdrachtgeverschap’, en het initiatief tot de ontwikkeling van een ‘sociaal duurzame wijk’, Almere Hout Noord.

b) Zelforganisatie en duurzaamheid Zelforganisatie levert kansen voor de sociale inbedding van het duurzaamheidstreven. Ecologische duurzaamheid en het bevorderen van gezondheid in brede zin kunnen belangrijke en inspirerende thema’s zijn voor sociale organisatie. Technisch vernuft en ontwerpkwaliteit in dienst van ecologische oplossingen gaan uitstekend samen met een hechte sociale dimensie. 

De gemeente moet degelijke initiatieven van onderop steunen, en behulpzaam zijn bij deskundigheidsbevordering van de burger. 

c Kennis en zorg Of mensen daadwerkelijk de stad zullen maken, en haar beter en mooier en duurzamer zullen maken, is afhankelijk van het vermogen van burgers om zelfstandig, met kennis van zaken en zonder angst over de koers van hun leven te beschikken. Belangrijke voorwaarden voor empowerment zijn daarom goed onderwijs en goede zorg. Die moeten op alle niveaus subliem zijn. Zodat oude en nieuwe Almeerders zich thuis voelen in dit gunstige klimaat voor ontplooiing en met hun inzet en enthousiasme in Almeres toekomst zullen investeren.

De woorden van de Almere Principles zullen tot leven komen en betekenis krijgen door menselijk handelen, en door ze op elk niveau als beginsel te nemen van ieder ontwerp voor de stad als geheel.